مجموعه چهره ای دیگر

'چهره ای دیگر' شامل مجسمه هایی است که بر اساس ابزار آلات جنگ ساخت ایران در حدود قرن هجدهم ساخته شده اند.

با نگاهی تاریخی به صنعت ساخت سلاح در ایران می توان دریافت که تزیینات، بخشی جدا نشدنی از این صنعت بوده که به طور یک سنت در طی قرون، تکامل یافته است.

نمونه های اعلای این صنعت را می توان در دوره صفویه یافت که بر روی سنت ساخت این جنگ افزار ها در دوره های بعد هم تاثیر گذاشته است.

همچنین می توان شباهت هایی بین سنت ساخت این اشیاء و تزیینات بکار رفته در آن ها در ایران با سرزمین های اطراف آن از جمله هند مشاهده نمود.

ولی جدای بررسی تاریخی این اشیاء، چیزی که توجه ما را بیش از هر چیز به آن ها جلب کرد جنبه های تزیینی و زیبایی شناختی به کار رفته در این جنگ افزارهاست.

درست است که میزان تزیینات به کار رفته و اشیاء گرانبهای استفاده شده به مقام و منزلت صاحبان این جنگ افزار ها نیز اشاره داشته است، ولی گویی سازندگان این اشیاء زیبا سعی داشته اند که با استفاده از هنر خود، خشونت که طبیعت جدایی ناپذیر این اشیاء می باشد را تلطیف کرده و از آن بکاهند. گویی هنر و فرهنگ خود را حتی بر خشونت جنگ چیره می کنند. این ویژگی در تاریخ و فرهنگ ما همواره قابل مشاهده بوده است.

در این مجموعه سعی کرده ایم با تمرکز بر قسمت های تزیینی این ابزار آلات، خشونت آن ها را حذف کرده و از دل این جنگ افزار ها، که وسایلی برای ایجاد جدایی و نفرت و خرابی  بوده اند، اشیایی را بیرون بکشیم که قدرتشان را از فرهنگ و هنر میگیرند.

برنز، 1397

60x45x45 cm

4 editions + 2 AP

برنز، 1397

78x34x12 cm

4 editions + 2 AP

برنز، 1397

46x36x26 cm

4 editions + 2 AP

برنز، 1397

81x30x10 cm

4 editions + 2 AP

برنز، 1397

70x40x12 cm

4 editions + 2 AP

برنز، 1397

40x18x7 cm

10 editions + 2 AP

برنز، 1397

95x35x18 cm

4 editions + 2 AP

برنز، 1397

17x9x5 cm

10 editions + 2 AP

برنز، 1397

21x6x6 cm

10 editions + 2 AP

برنز، 1397

18x12x4 cm

10 editions + 2 AP

برنز، 1397

21x12x5 cm

10 editions + 2 AP

برنز، 1397

16x14x11 cm

10 editions + 2 AP