مجموعه چاهنچاه

متون حک شده بر لوازم روزمره که عمدتا حاوی فرمان‌های شاهنشاهان هخامنشی هستند، به علاوه عناوین آن آثار، در ذهن مخاطبان میتوانند مفاهیمی را متبادر سازند که در مواردی کاملا متناقض باشند.

اگر چه آن آثار و عناوین مبین نظر شخصی‌ هنرمند اند، باری توضیحات تشریحی ممکن است نظرات شخصی‌ را تحت الشعاع قرار دهند. از اینرو شاید امتناع از نظردهی موجب گردد تا تماشاگران آن آثار و این لوازم ساده، در گوشه و کنار، به یاد تمدنی و یا مفهومی‌ دیرینه بیفتند.

بهداد لاهوتي.

 

بخشي از كتيبه بيستون داريوش كبير :

داریوش شاه گوید : مادامی که من در بابل بودم این ( است ) کشورهایی که نسبت بمن نافرمان شدند : پارس ، خوزستان ، ماد ، آشور ، مصر ،پارت ، مرو، ثنگوش، سکائیه.

برنز، 1388

27x24x14 cm

برنز، 1388

27x24x14 cm

برنز، 1388

28x12x16 cm

برنز، 1388

30x30x18 cm

برنز، 1388

20x15x10 cm

پلاستیک، 1388

60x35x20 cm

برنز، 1388

12x12x11 cm

برنز، 1388

21x9x9 cm

برنز، 1388

14x14x14 cm

پلاستیک، 1388

پلاستیک، 1388

29x28x25 cm

پلاستیک، 1388

پلاستیک، 1388

40x27x27 cm

آهن، 1388

110x110x110 cm

آهن، 1388