او كسى است كه از آسمان ، آبى نازل كرد ، و به وسيله آن ، گياهان گوناگون رويانديم؛ و از آن ، ساقه ها و شاخه هاى سبز ، خارج ساختيم؛ و از آنها دانه هاى متراكم، و از شكوفه نخل، شكوفه هايى با رشته هاى باريك بيرون فرستاديم ؛ و باغ هايى از شكوفه هايى با رشته هاى باريك بيرون فرستاديم؛ و باغ هايى از انواع انگور و زيتون و انار ، شبيه به يكديگر ، و بى شباهت! هنگامى كه ميوه مى دهد، به ميوه آن و طرز رسيدنش بنگريد كه در آن ، نشانه هايى براى افراد با ايمان است!

سوره ال انعام.

آيه ٩٩.